اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

فقه و حقوق

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال بر مبنای قائده فقهی(الخراج بالض0مان)  با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال بر مبنای قائده فقهی(الخراج بالض0مان) با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)

سیدمحمد موسوی بجنوردی نوشین چتر چی پژوهشنامه متین شماره 50- بهار 1390 صفحات 23تا34

سه شنبه, آذر 03, 1394 13:50

بررسی فقهی- حقوقی مالکیت فکری با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

بررسی فقهی- حقوقی مالکیت فکری با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

فخر الدین اصغری آق مشهدی شهرام اصغری پژوهشنامه متین شماره 48- پاییز1389 صفحات1-16

سه شنبه, آذر 03, 1394 11:26

بررسی تحلیلی انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

بررسی تحلیلی انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

سیدمحمد موسوی بجنوردی شیما تقی زاده فصلنامه علمی ـ پژوهشی متین شماره 47، تابستان 1389 صفحات 1 ـ 12

سه شنبه, آذر 03, 1394 11:14
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط