اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

مدیریت و سیاست

ارکان امت واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی(قدس¬سره) و مقام معظم رهبری

ارکان امت واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی(قدس¬سره) و مقام معظم رهبری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم، شماره 28، بهار 1391 صفحات 76 ـ 51 مسعود معینی¬پور رضا لک¬زایی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:21

مبانی، نتایج و تمایزات روش¬شناسی اصولی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

مبانی، نتایج و تمایزات روش¬شناسی اصولی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

فصلنامه علمی ـ «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» سال چهارم، شماره 14، بهار 1394 صفحات 89 ـ 108 مریم السادات حسینی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:19

بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی(ره) بر فقه سیاسی ایشان

بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی(ره) بر فقه سیاسی ایشان

فصلنامه علمی ـ «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» سال چهارم، شماره 14، بهار 1394 صفحات 45 ـ 63 نجف لک¬زایی* هادی جلالی اصل*

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:18

تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی(ره)

تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فصلنامه علمی ـ «پژوهشنامه انقلاب اسلامی» سال چهارم، شماره 14، بهار 1394 صفحات 27 ـ 44 احمد عربشاهی کریزی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:16

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی

پژوهشنامه متین سال یازدهم، شماره 44، پاییز 1388 صفحات: 125 تا 150 اکبر شرفی مسعود درودی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:14

نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(ره)

نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(ره)

پژوهشنامه متین سال پنجم، شماره 21، زمستان 1382 صفحات: 5 تا 26 اکبر شرفی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:12

رابطه آزادی و انتقاد سیاسی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

رابطه آزادی و انتقاد سیاسی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش شماره 16، زمستان 1392، ویژه علوم سیاسی صفحات 55 ـ 27 خدابخش عبدلی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 12:10

امر به معروف و نهی از منکر؛ رهیافتی نظری برای مبارزه با رژیم طاغوت از دیدگاه امام خمینی(قدس¬سره)

امر به معروف و نهی از منکر؛ رهیافتی نظری برای مبارزه با رژیم طاغوت از دیدگاه امام خمینی(قدس¬سره)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال یازدهم، شماره 39، زمستان 1393 صفحات 28 ـ 9 حسین ارجینی

یکشنبه, بهمن 18, 1394 11:9

کاربست رهیافت گفتمان در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

کاربست رهیافت گفتمان در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال یازدهم، شماره 38، پاییز 1393 صفحات 186 ـ 169 مهدی جاودانی مقدم

یکشنبه, بهمن 18, 1394 11:2

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر(مقایسه مبانی نظری و مولفه­های ذهنی و عینی مردم­سالاری)

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر(مقایسه مبانی نظری و مولفه­های ذهنی و عینی مردم­سالاری)

د. سیدصدرالدین موسوی جشنی فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی شماره 20 – پاییز 1391

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:26

مفهوم و شاخصه های عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) (با تأکید بر نظریه عدالت سیاسی جان رالز)

مفهوم و شاخصه های عدالت سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) (با تأکید بر نظریه عدالت سیاسی جان رالز)

د. محمدحسین جمشیدی فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( وابسته به دانشگاه معارف قم) پاییز 1389 / شماره 22

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:23

مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

د. یحیی فوزی فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال ششم، شماره 19، زمستان 1388 صفحات 90 ـ 63

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:10

مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بر مبنای مصباح الهدایه

مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بر مبنای مصباح الهدایه

د. محسن مهاجرنیا فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال چهارم، شماره 15 ، زمستان 1387 صفحات 74 ـ 55

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:7

طبقه متوسط جدید و تأثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

طبقه متوسط جدید و تأثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

د. یحیی فوزی فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال پنجم، شماره 17 ، تابستان 1388 صفحات 28 ـ 11

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:3

چرایی نگاه متضاد به رابطه دین و سیاست بعد از انقلاب اسلامی در ایران

چرایی نگاه متضاد به رابطه دین و سیاست بعد از انقلاب اسلامی در ایران

د. آیت مظفری فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال چهارم، شماره 15 ، زمستان 1387 صفحات 138 ـ 105

یکشنبه, آبان 17, 1394 15:0
صفحه 1 از 2 1 | 2
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط